Hodnotenie predmetu SJL

Hodnotenie SJL v 1. OA, 2. OA, 3. OA a 4. OA

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

a) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

b) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne), didaktickými testami a metódami menej riadenými (referáty, denníky, projekty…).

Systém hodnotenia žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/20011 na hodnotenie žiakov.

Kritériá klasifikácie

Vstupný test – jednováhová známka

Výstupný test – dvojváhová známka

KSP – dvojváhová známka

Diktáty – jednováhová známka

Literárne a gramatické previerky – jednováhová známka

Dobrovoľné aktivity žiakov – štvrťváhová, polváhová známka

Stupnica hodnotenia písomných previerok

100 % – 90 % – výborný (1)

89 % – 75 % – chválitebný (2)

74 % – 50% – dobrý (3)

49 – 30% – dostatočný (4)

29 – 0% – nedostatočný (5)

Stupnica hodnotenia diktátov

0 – 1 chyba – 1

2 – 3 chyby – 2

4 – 7 chýb – 3

8 – 10 chýb – 4

11 a viac chýb – 5

Stupnica hodnotenia KSP

28 – 26 bodov – výborný

25 – 21 – chválitebný

20 – 14 – dobrý

13 – 8 – dostatočný

7 – 0 – nedostatočný

Hodnotenie SJL – štvorročné a päťročné štúdium

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

a) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

b) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne), didaktickými testami a metódami menej riadenými (referáty, denníky, projekty…).

Systém hodnotenia žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/20011 na hodnotenie žiakov.

Kritériá klasifikácie

Vstupné testy – jednováhová známka

KSP – dvojváhová známka

Diktáty – jednováhová známka

Literárne a gramatické previerky – jednováhová známka

Dobrovoľné aktivity žiakov – štvrťváhová, polváhová známka

Stupnica hodnotenia písomných previerok

100 % – 90 % – výborný (1)

89 % – 75 % – chválitebný (2)

74 % – 50% – dobrý (3)

49 – 30% – dostatočný (4)

29 – 0% – nedostatočný (5)

Stupnica hodnotenia diktátov

0 – 1 chyba – 1

2 – 3 chyby – 2

4 – 6 chýb – 3

7 – 9 chýb – 4

10 a viac chýb – 5

Stupnica hodnotenia KSP

28 – 26 bodov – výborný

25 – 21 – chválitebný

20 – 14 – dobrý

13 – 8 – dostatočný

7 – 0 – nedostatočný